Không được bán thông tin cá nhân của tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân của bạn và những gì được thực hiện với thông tin đó.

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn để đổi lấy tiền. Chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba nhất định (ví dụ như các dịch vụ quảng cáo trực tuyến) thu thập thông tin cá nhân của bạn thông qua các công nghệ tự động trên Trang web của chúng tôi để đổi lấy các mục đích phi tiền tệ. Như được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi, chúng tôi chia sẻ một số loại thông tin cá nhân nhất định để phục mục đích quảng cáo trực tuyến. Bạn có quyền từ chối tiết lộ thông tin của mình và có thể làm việc đó bằng cách nhấp vào phần “Không được bán thông tin cá nhân của tôi” phía dưới: